Istoricul Institutului de Cercetari Economice si Sociale Gheorghe Zane

Bazele Institutului de Cercetări Economice și Sociale au fost puse în anul 1957, când s-a constituit un colectiv de cercetare cu profil economic. Acestuia i s-au atașat treptat colective de psihologie-pedagogie, sociologie și științe juridice. Activitatea acestui centru de cercetări începe să se impună după 1968, când la conducerea departamentului de psihologie-pedagogie vine profesorul Ștefan Bârsănescu, membru corespondent al Academiei Române; acesta, prin eforturi susținute, contribuie la întemeierea Centrului de Științe Sociale al Academiei Române – Filiala Iași, în anul 1970.

Sub conducerea profesorului Ștefan Bârsănescu, centrul avea o structură bidepartamentală: un departament de economie și un departament de psihologie-pedagogie, cu preocupări și teme de cercetare distincte. Acestora li se adaugă, în anul 1971, un departament de sociologie, iar în 1972 un departament de științe juridice. Cu trecerea timpului colectivul de cercetători își sporește numărul, acumulează din ce în ce mai multă experiență, iar lucrările sunt publicate la edituri de prestigiu. Este creată și o bază materială adecvată prin dotarea bibliotecii cu un fond de carte corespunzător, amenajarea spațiului de lucru și facilitarea efectuării de stagii de cercetare în străinătate.

În 1975, Centrul de Științe Sociale al Academiei Române – Filiala Iași  se unește cu Filiala Iași a Institutului de Științe Pedagogice, păstrându-și numele și fiind atașat Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Centrul este coordonat, în același timp, de Academia de Științe Sociale și Politice și de Ministerul Educației și Învățământului. Abia în 1990 Academia Română redevine coordonatorul cercetării fundamentale iar Centrul de Științe Sociale devine Institutul de Științe Socio-Umane al Academiei Române – Filiala Iași, ce își desfășoară activitatea în baza unui plan de cercetare, prin programe și  proiecte în domeniile filosofiei, logicii, pedagogiei, psihologiei, sociologiei și științelor juridice.

În anul 1995, la conducerea Institutului, vine profesorul Teodor Dima, membru corespondent al Academiei Române. În această perioadă, sunt publicate numeroase studii și volume și sunt organizate manifestări științifice la care participă cercetători și cadre didactice din învățământul superior și din învățământul preuniversitar din Iași, Cluj, București, Republica Moldova și Ucraina.

În 1994, colectivul de cercetări economice înființează Institutul de Cercetări Economice „Gheorghe Zane”, avându-l ca director pe profesorul Alecsandru Puiu Tacu. În anul 2002, prin fuziunea acestuia cu Institutul de Științe Socio-Umane a luat naștere, prin hotărâre guvernamentală, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gheorghe Zane” al Filialei Iași a Academiei Române.

În prezent, sub conducerea Acad. Teodor Dima,  Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gheorghe Zane” al Academiei Române, Filiala Iaşi se prezintă ca un institut cu profil multidisciplinar, având în organizarea sa internă patru departamente: Departamentul de cercetări socio-umane, Colectivul de Economie Rurală, Colectivul de micro și macroeconomie și sisteme fuzzy şi Departamentul de Cercetare a Tehnologiilor Digitale Discursive.

După profilul disciplinar al cercetărilor, specialiștii institutului realizează 8 programe de cercetare în cadrul cărora s-au derulat 11 proiecte cu execuţie. În cadrul fiecărui proiect, se disting arii tematice cu obiective specifice, precizate în mod concret pentru fiecare an calendaristic. În mod diferenţiat, la nivelul colectivelor, sunt realizate cercetări fundamentale în domeniul logicii, al psihopedagogiei şi în domeniul reformării în spirit european a justiţiei din România. În totalitatea lor, cercetările  proiectate au ca principal obiectiv progresul cunoaşterii, prin dezvoltarea aspectelor teoretice ale domeniilor reprezentate dar şi soluţii practice ale unor probleme apărute în stadiul actual de dezvoltare  a ţării noastre.

Institutul colaborează cu Laboratorio Athena din Italia, Regiunea Umbria, cu Academia de Ştiinţe a Moldovei (Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice şi Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept) şi cu Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova.

Personalul Institutului numără 33 de membri (32 de cercetători și un referent). Dintre cei 32 de cercetători, 30 dețin titlul de doctor în științe iar 2 se află în etapa de finalizare a doctoratului. Rezultatele cercetării se reflectă în numărul mare de cărţi de autor apărute la edituri recunoscute CNCS și la edituri din străinătate, numărul impresionant de volume colective în edituri recunoscute CNCS și al studiilor publicate în reviste de specialitate din străinătate şi din ţară, cotate ISI sau recunoscute în domeniul ştiinţelor umaniste și indexate în baze de date internaționale; precum și în numărul mare de prezentări la congrese sau conferințe internaționale organizate în țară și în străinătate.

De asemenea, cercetătorii Institutului sunt recunoscuţi şi apreciaţi la nivel național și internațional, primesc premii şi distincţii din partea unor societăţi ştiinţifice, fac parte din comitetele științifice și de redactare ale revistelor naționale și internaționale, activează în cadrul unor organisme sau asociaţii de specialitate din străinătate (L’Asociation de Philosophie de Langue Francaise, Societee de Philosophie de Science, UNESCO Network of Women Philosophers, Council for Research in Values and Philosophy - Washington, International Association of Bioethics, The European Expert Network on Economics of Education, Asociația Europeană de Economie, SIGEF etc.) şi sunt membri în conducerea acestora.

În privința infrastructurii de cercetare, Institutul deține o biblioteca ce conține aproximativ 14000 cărţi şi reviste (multe dintre ele obţinute din fonduri europene) și trei laboratoare de cercetare: Laboratorul de macroeconomie, sisteme fuzzy, simulare şi informatică managerială, Laboratorul de dezvoltare rurală și Laboratorul de psihologie aplicată (toate dispunând de o vastă bază documentară formată din volume și publicații periodice).

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” are 5 reviste proprii. Dintre acestea, Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy and Social Sciences și  Logos and Episteme. An International Journal of Epistemology (cotat B) sunt editate în cadrul Departamentului de cercetări socio-umane și indexate în numeroase baze de date internaționale de prestigiu; iar Romanian Rural Tourism in Sustainable Development Context (cotat CAB International), Studii şi cercetări de economie rurală (Ed. Terra Nostra) și Anuarul de cercetări economice (cotat B - sub egida Editurii Academiei Române) sunt editate în cadrul Departamentului de cercetări economice.

În perioada 2010-2013, În cadrul Institutului, s-a derulat Proiectul cu finanţare extrabugetară „Societatea bazată pe cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective”, ID 56815, iar în prezent, sunt în desfăşurare, trei proiecte majore cu finanțare extrabugetară: „Inovare şi dezvoltare în structurarea şi reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale” (IDSRC – doc postdoc)”, perioada de derulare: 2014-2015; „PECAFROM - Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România”, perioada de derulare: 2014-2015; A Microeconometric Approach of Well-Being – Evidence from Eastern Europe, perioada de derulare: 2013–2015.

În ultimii cinci ani, Institutul a sprijinit, cu ajutorul fondurilor extrabugetare (europene) accesate, tineri cercetători (doctoranzi și doctori) din întreaga țară, pentru a urma o carieră academică prin îndrumare/consiliere; în Institut activează un coordonator de doctorat - Acad. Teodor Dima și 11 coordonatori post-doctorat/experți pentru studii postdoctorale, prin finanțare, promovare și diseminare a rezultatelor activității acestora într-un cadru instituțional modern, adaptat cerințelor europene privind cercetarea.

 

Director,

Acad. Teodor DIMA